واليــــــــــــــــــبال

گوناگون از واليبال و واليبال

خطاها


خطاهائي كه سبب از دست دادن سرويس و يا امتياز به تيم مقابل مي باشد،بشرح زير است:
1. توپ زمين را لمس كند.
2. توپ از روي تور بين دو آنتن عبور نكند.
3. توپ از زير تور عبور كند.
4. توپ با آنتن روي تور برخورد كند.
5. توپ بيش از سه بار بوسيله ي تيم لمس شود.
6. دو بازيكن بطور همزمان توپ را بالاي تور نگهدارند.
7. توپ لحظه اي در دستان بازيكن نگهداشته شود(نگهداشتن توپ).
8. توپ دو بار متوالي بوسيله ي يك بازيكن لمس شود.
9. توپ به بيرون خطوط اطراف زمين فرود آيد،يا بازيكني يا شيئي را بيرون زمين لمس كند بدون اينكه تماس اول توسط تيم مقابل انجام گرفته باشد(توپ اوت است).
10. بازيكن تور يا آنتن را لمس كند.
11. توپ،بازيكن هم تيم را بعد از زدن سرويس لمس كند.
12. توپ با آنتن برخورد كند يا از تور عبور نكند و يا از ناحيه ي بين دو آنتن عبور نكند.
13. در هنگام سرويس زدن جلوي ديد بازيكنان را گرفتن.
14. خطاي اشتباه قرار گرفتن در منطقه تعيين شده.
15. خطاي چرخش.
16. تعويض غير قانوني.
17. تداخل با رقيب در هنگامي كه او سعي به زدن توپ دارد.
18. وارد زمين تيم حريف شدن.
19. حمله به توپي كه هنوز در زمين تيم مقابل است.
20. حمله كردن بازيكنان خط عقب از داخل منطقه يك سوم.
21. دفاع كردن از ناحيه بيرون آنتن.
22. بستن راه سرويس.
23. بلوك كردن توسط بازيكنان خط عقب.
24. بازيكن توسط داور جريمه گمراه كردن دريافت كند.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی حاتمی  |